Realizácia zateplenia

Zakladanie prvého radu
Nad soklovou časťou:

Nad hobľovanú latu, pripevnenú na očistený a vyrovnaný podklad, sa prilepí 0,3 m široký pás sklomriežky tak, aby cca polovica šírky pásu prevísala (tá sa neskôr preloží nahor a prichytí o styrconové dosky) a začne sa klásť spodný pás styrconových dosiek.


Založenie prvého radu dosiek bez soklového profilu

 


1- o soklovú časť upevnená hobľovaná lata
2- sklomriežka, ktorou sa obalí spodná časť Styrconovej dosky tak,
aby spodná hrana vytvárala okapový nos
3- Styrconová doska

 

 

 

Postup sa dá zjednodušiť použitím soklových líšt. Tie sa fixujú na fasádu tak, aby neprevísali a poskytovali pevnú oporu pre styrconové dosky. Perforácia na lište má rôznu veľkosť a tvar otvorov, čo dáva veľké možnosti pri jej upevňovaní na fasádu. Prednú hranu lišty treba do Styrconovej dosky čiastočne vtlačiť tak, aby medzi panelom a lištou neostala vôľa. Styk lišty s panelom na prednej strane treba kvôli dilatácii následne prekryť pásom sklomriežky.


Založenie prvého radu dosiek so soklovým profilom

 


1- soklová lišta z Al plechu, prichytená o soklovú časť muriva
2- sklomriežka, prekrývajúca styk dosky so soklovou lištou
3 - styrconová doska

Styrconové dosky sa prichytávajú na rovný, pevný a čistý podklad bodovo nasledovne: na zadnú stranu sa nanesú cementovým lepidlom v rohoch štyri terče o priemere 0,1 m, vzdialené od okraja 0,15 m. Dosky sa priložia na latu, resp. soklovú lištu, pritlačia a prichytia plastovou príchytkou na dvoch miestach o podklad.


Dodatočné napojenie na dlažbu:

Spodná časť styrconových panelov, kladená na okapový chodník, sa podobne ako v predchádzajúcom popise obalí sklomriežkou s cementovým lepidlom. Naň sa prilepí soklový pás z vhodného obkladového materiálu a styk s okapovým chodníkom sa pretmelí elastickým tmelom.


Napojenie zatepľovacieho systému na dlažbu

 


1. Styrconová doska
2. ochranný soklový pás
3. špára vyplnená elastickým tmelom
4. napojenie na chodník

 

Napojenie na zásyp:

Na pivničnú časť muriva sa obdobným spôsobom ako nad soklovou časťou pripevní prvý rad styrconových panelov. Hydroizolačná vrstva sa nanesie na pripevnené styrconové panely až po úroveň terénu. Po vytvorení mechanickej ochrany z tehál a drenáže sa zásypom dokončia terénne úpravy.


Napojenie zatepľovacieho systému na zásyp

 


1. Styrconová doska
2. hydroizolačná vrstva (živičná emulzia, asfaltový pás)
3. mechanická ochrana z tehál a pod., v štrkovom zásype
4. drenáž

 

 

Zakladanie ďalších radov
Ďalšie rady styrconových dosiek sa už spomínaným spôsobom lepenia ukladajú na väzbu (aj v rohoch), pričom treba dbať na zachovanie rovinnosti (pomocou olovnice, 2 m dlhej kontrolnej laty).


Ukotvenie styrconových dosiek plastovými príchytkami

 

 


Umiestnenie plastových príchytiek pri kotvení styrconových dosiek (rozmery v mm)

Každý panel sa prichytí 2 plastovými príchytkami (vyvŕtaný otvor musí byť cca o 10 mm dlhší ako je dĺžka príchytky). Do betónu a plnej tehly treba vŕtať s príklepom, s vrtákom č. 10 na priemer príchytky, do pórobetónu a dierovanej tehly bez príklepu a s vrtákom č. 9 (o číslo menším ako priemer príchytky).


Obloženie atiky

 


1- Styrconová doska
2- prekrytie Styrconových dosiek, lemovacím plechom
3- okapový plech s protikusom


Napojenie systému na okenný rám

 


1. Styrconová doska
2. špára vyplnená elastickým tmelom a prekrytá sklomriežkou
3. špára vyplnená elastickým tmelom
4. spevnenie hrany rohovou lištou so sklomriežkou
5. okenný rám


Penetrácia podkladu a celoplošné lepenie sklomriežky
Po vytvrdnutí cementového lepidla sa sa zateplený povrch prebrúsi tak, aby mal maximálnu rovinnosť. Takto pripravená fasáda sa napustí penetračným náterom, zriedeným v danom pomere. Náter slúži na zlepšenie priľnavosti povrchovej úpravy a odprašnenie podkladu.

 

 

Výstuž v miestach diagonálnych trhlín. Okrem zosilnenia kútov pomocou pásu sklomriežky je potrebné aby kút bol vyrezaný do styrconovej platne.

Pásmi sklomriežky, prípadne rohovými lištami treba vystužiť rohy otvorov na fasáde (okná, dvere a pod.) aby sa zabránilo tvorbe diagonálnych ťahových trhlín, tiež rohy budovy a ostatné členiace prvky stavby.

Následne sa nanesie 3-4 mm vrstva cementového lepidla. Do nej sa vtlačí sklomriežka a zatrie tak, aby bola celá vnorená do lepidla. Jej poloha by mala byť v dvojtretinovej hrúbke nanesenia cementového lepidla. Prekrytie pásov sklomriežky je 0,1 m. Platí to aj pre nárožia budovy, kde prekrytie musí byť z jednej aj druhej strany fasády.

 

 

Vtlačenie sklomriežky do cementového lepidla, naneseného na zabrúsený a napenetrovaný podklad (0,1m prekrytie pásov sklomriežky je potrebné dodržať i na nároží budovy).


Povrchová úprava
V závislosti od výslednej povrchovej úpravy sa po 5-7 dňovej technologickej prestávke (potrebnej na zretie cementového lepidla) sa nanesie vápenocementová omietka, zafilcuje a opatrí fasádnym náterom, alebo sa aplikuje štrukturálna náterová hmota. Ochranné pásky odstránime ešte za vlhka, hneď po zahladení omietky, prípadne nanesení štrukturálnej tenkovrstevnej stierky.


Kontrola pri práci
Kontrolná činnosť stavbyvedúceho musí zodpovedať zložitosti zatepľovacích plôch. Úmerne s náročnosťou zateplovacích detailov sa musí klásť zvýšený dôraz na dodržiavanie technologickej disciplíny. Počas realizácie zateplovacích prác sa kontrolná činnosť zameriava hlavne na:

• rovný, suchý, pevný a čistý zateplovaný podklad
• rovinatosť, správnosť prichytenia a dodržanie väzby pri kladení styrconových dosiek . Prípadné vystupujúce hrany treba zbrúsiť
• súvislé napenetrovanie zateplovaného povrchu
• správne prekrytie škár sklomriežkou. Vystužiť sklomriežkou aj rohy otvorov, pretože tam ťahovým pnutím vznikajú diagonálne trhlinky
• odstránenie vytlačeného a odstávajúceho cementového lepidla
• správnu konzistenciu a kvalitné rozotrenie omietky a jej estetické zapracovanie. Požadovaná hrúbka vyrovnávacej omietky je 4-6 mm. Pritom treba neustále prikladaním kontrolnej laty 2 m dlhej kontrolovať rovinatosť povrchu
• dôkladné zakrytie okien, parapetov, ríms a pod., prípadne ich dôkladné očistenie po výslednej úprave fasády
• vykonávanie zateplovacích prác pri teplotách vyšších ako 5°C
• správnosť oplechovania a osadenia bleskozvodu.

 

Použité náradie
Na rezanie styrconových dosiek výrobca odporúča rezanie stolovým cirkulárom s karborundovým kotúčom, alebo pílenie oceľovou pílkou s nepružným listom. Nádoby na miešanie lepiacej cementovej zmesi a tenkovrstevnej omietky, ako aj lopatka a hladidlo by mali byť z nehrdzavejúcich materiálov. Kvôli kvalitnému rozmiešaniu je vhodné používať elektrické miešadlo s príslušným nadstavcom. Na kotvenie plastových príchytiek je potrebná elektrická vŕtačka s vrtákmi príslušnej veľkosti a dĺžky. Dôležitým náradím je brúsna doska s brúsnym papierom o zrnitosti 16 na zabrúsenie Styrconových dosiek.

Na kontrolu sa používa vodováha, olovnica a 2 m dlhá kontrolná lata, ktorú treba počas prác udržiavať čistú.

Pri povrchovej úprave záleží, či sa na hladkú štukovú omietku nanáša fasádny náter, alebo ide na vyrovnávaciu vrstvu ušľachtilá tenkovrstevná stierka. Potrebný je fasádny maliarsky valec, veľkoplošný i detailný na ostenia a kúty, prípadne “airless systém” na bezvzduchove nanášanie farby striekaním. Štrukturálne valce, kompresor so striekacou pištoľou na štrukturálne stvárnenie náterovej hmoty, alebo plastové hladidlo na tvorbu štruktúry ušľachtilej stierky.


Spotreba materiálu na 1 m2

Variant II. Spotreba/m2
Styrcon 200 2,5 ks
cementové stavebné lepidlo LEP-Styr 8,0-10,0 kg
Plastové príchytky 5 ks
Penetracný náter Duvilax WME 0,25 kg
Sklenená mriežka 1,1 m2
Povrchová úprava
MOŠ-JŠ 3,0-4,0 kg
Fasádna farba Actin F 0,5 kg
Fasádna farba Actin SF 0,4 kg
Fasádna farba Actin Silikát 0,4 kg
Náterová hmota Actin FIS veľkosť zrna 0,03 mm do 1,4 kg
1,8 mm do 2,6 kg
0,5 mm 1,5 kg
2,0 mm 2,7 kg

 

Variant II. Spotreba/m2 veľkosť zrna Povrchová úprava veľkosť zrna
Styrcon 200 2,5 ks   MOŠ-JŠ 3,0-4,0 kg 
cementové stavebné lepidlo LEP-Styr 8,0-10,0 kg 0,03 mm do 1,4 kg Fasádna farba Actin F  0,5 kg
Plastové príchytky 5 ks 1,8 mm do 2,6 kg  Fasádna farba Actin SF  0,4 kg 
Penetracný náter Duvilax WME 0,25 kg 0,5 mm 1,5 kg  Fasádna farba Actin Silikát  0,4 kg 
Sklenená mriežka 1,1 m2  2,0 mm 2,7 kg  Náterová hmota Actin FIS  

 

Dodanie tovaru
Dodávka Styrconu a ostatných komponentov systému STYREX sa uskutočňuje dopravným prostriedkom zákazníka, prípadne prostredníctvom iných prepravnoobchodných organizácii.

Dodanie výrobkov sa uskutočňuje odovzdaním výrobkov prepravcovi na prepravu pre kupujúceho, alebo odovzdaním výrobkov kupujúcemu predávajúcim.

Dodaním tovaru prechádza nebezpečenstvo straty, alebo škody na tovare na kupujúceho v súlade s § 445 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie, alebo stratu tovaru spôsobenú prepravou.

 

Balenie
Tepelnoizolačné dosky Styrcon sa skladujú na paletách o rozmeroch 1,0 x 1,0 m, ukladané na väzbu, označené štítkom a fixované. Fixovanie paliet sa robí pomocou stretch fólie, obvinutím vrchnej časti palety tak, aby nedošlo k posunutiu dosiek. Takto balené ich možno prepravovať na zakrytom resp. zaplachtovanom nákladnom priestore auta.
STYRCON Paleta 1,0 x 1,0 m
hrúbka (mm) Počet (ks) Množstvo (m2)
30 100 40,00
40 80 32
50 60 24
60 56 22,4
70 50 20
80 44 17,6
90 38 15,2


Počet styrconových dosiek uložených na palete závisí od hrúbky (viď tabuľku). Po dohode výrobcu so zákazníkom môže byť počet styrconových dosiek na palete upravený.

Každá paleta je opatrená štítkom s nasledovnými údajmi: názov výrobcu a výrobku, rozmery a objemová hmotnosť výrobku, dátum výroby.

Ostatné komponenty zatepľovacieho systému sú dodávané v originálnom balení od výrobcov.

 

Skladovanie

V mieste realizácie zateplenia musí byť vyčlenený zastrešený a ohradený skladový priestor pre uloženie Styrconových platní, podľa možnosti na pôvodnej palete a na väzbu, bez zbytočného prekladania platní s rizikom ich poškodenia.. Týka sa to aj ostatných komponentov.

Omietky a lepidlá je dôležité skladovať tak, aby nedošlo k ich zvlhnutiu. V sklade nesmie teplota klesnúť pod +5°C.

Všetky materiály musia byť jasne označené, bez možnosti zámeny. Sklad sa musí riadiť skladovým poriadkom a o skladových položkách sa musí viesť skladová evidencia.

Bezpečnosť a ochrana pri práci

Pri práci je potrebné sa riadiť všeobecne platnými predpismi, týkajúcimi sa bezpečnosti pri práci a technických zariadení pri stavebných prácach, predpismi ktoré sa týkajú bezpečnosti pri práci vo výškach, na lešení, závesných lávkach a s elektrickým náradím.

Pri realizácií zateplovacích prác a manipulácií so styrconovými doskami sa uplatňujú právne normy SR týkajúce sa bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z., Zákonník práce, Vyhl. SÚBP č. 374/1990 Zb. a ostatné s tým súvisiace právne predpisy, zmeny a doplnky.

Pri práci používať osobné ochranné pracovné prostriedky.

 

V mieste realizáci
V mieste realizáci
V mieste realizáci

 

 

Adresa

Slovinter F, s.r.o.
Sládkovičova 23
Banská Bystrica
974 05

 

 

Telefónne číslo

+421 903 529 774
+421 903 513 626

 

PRIHLÁSENIE PRE PARTNEROV | HYGIENIKA